.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej
poka wszystkie dokumenty


Wójt Gminy Głowno

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana zdewastowanym budynkiem użytkowym nieruchomość gruntowa położona w Woli Lubiankowskiej, gmina Głowno powiat zgierski, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 140/1 o pow. 0,1931ha.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej nr LD1G/00005191/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przeprowadzony w dniu 20.12.2013 r. I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Według planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zlokalizowana jest na terenach rolnych (symbol planu RP) z dopuszczalnym przeznaczeniem uzupełniającym zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg wiejski.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Cena wywoławcza: 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Termin przetargu ustala się na dzień 25.04.2014 r. godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, sala nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 5.580,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), wniesione w pieniądzu.
Termin wpłacenia wadium – do dnia 22.04.2014 r., na konto Gminy Głowno 
Nr: 92878700000000056320000007 w Banku Spółdzielczym w Głownie.
Wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu działki.
W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 5 lub telefonicznie (42)7191291 w. 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

Wójt Gminy Głowno
(-)Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-03-21 22:18:32
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-03-21 22:18:32 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 17/2014
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
 Warunku udziału w przetargu
 Regulamin przetargu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129