.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna6,18%.70129
.Moja sprawa0,99%.11215
.Redakcja0,27%.3090
.Rejestr zmian21,23%.241131
.Dane Teleadresowe0,31%.3481
.WAKACJE W BRONISŁAWOWIE 20090,04%.489
.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej0,11%.1222
.Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta0,32%.3611
.Opis kompetencji i stanowisk0,26%.2909
.Uchwały Rady Gminy Głowno - 20060,31%.3472
.Zarządzenia0,21%.2376
.Statystyka0,66%.7483
.Struktura stanowisk Urzędu Gminy Głowno0,22%.2549
.Schemat organizacji Urzędu Gminy Głowno0,19%.2190
.Lista radnych Rady Gminy Głowno V kadencji 2006 - 20100,18%.2040
.Składy komisji stałych Rady Gminy Głowno0,15%.1694
.Regulamin pracy Urzędu Gminy Głowno0,18%.2080
.Oświadczenia majątkowe radnych gminy0,19%.2112
.Oświadczenia majatkowe wójta gminy, sekretarza gminy, skarbnika....0,26%.2940
.Korespondencja z Wójtem0,16%.1851
.Wyszukiwarka0,15%.1683
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi we wsi Wola Lubiankowska Kolonia Gmina Głowno0,17%.1905
.Test0,05%.534
.Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno0,04%.502
.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno0,07%.756
.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno0,05%.588
.„Weź sprawy w swoje ręce…”0,13%.1492
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym - ofertowym na sprzedaż środków trwałych0,08%.878
.Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Gminie Głowno - Mąkolice 20090,10%.1098
.Posiedzenie Rady Gminy Głowno0,04%.474
.Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. (Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łąc0,07%.810
.Plan zagospodarowania przestrzennego0,45%.5057
.Turystyka0,13%.1423
.Pomoc Społeczna0,13%.1421
.Szkolnictwo ogólnokształcące0,14%.1560
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,07%.789
.Posiedzenie Rady Gminy Głowno0,06%.705
.Deklaracje Podania Wnioski - 20090,19%.2118
.Rozbudowa i przebudowa Budynku Gminnego0,09%.1034
.Przetarg na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno0,44%.4947
.Sesja Rady Gminy Głowno0,06%.690
.Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających0,14%.1605
.Obwieszczenie ws. inwestycji - Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych wraz z Infrastrukturą do Przesyłu Energii w miejscowości Ziewanice gm. Głowno, pow. zgierski0,14%.1550
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa Budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury0,11%.1277
.Ogłoszenie o wyborze oferty0,10%.1121
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,14%.1584
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Albinów-Stroniewice o długości 350 mb0,09%.1052
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Ostrołęka o długości 660 mb0,11%.1242
. Baza I S A P opublikowana w D U oraz Monitorze Polskim0,08%.864
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego0,09%.969
.Otwarty konkurs programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,0,11%.1203
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 5115E relacji Wola Mąkolska – Popów -gr. powiatu (Jasionna) na długości 4400,00 m i szerokości jezdni 4,00 m0,13%.1524
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na rzece Mrodze w km 22+510 w miejscowości Ziewanice gm. Głowno pow. zgierski0,14%.1607
.Protokoły z sesji Rady Gminy Głowno0,20%.2282
.Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E0,10%.1107
.Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych dla organizacji pozarządowych.0,11%.1218
.Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 20100,16%.1859
.20100,17%.1967
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój m0,10%.1135
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "MAŁE PROJEKTY" objęt0,08%.862
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice0,04%.500
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Ró0,07%.765
.Komunikat Agencji Rynku Rolnego0,10%.1168
.20 mln euro pomocy finansowej dla polskich producentów mleka.0,09%.1018
.Ogłoszenie - przedstawienie0,16%.1798
.Obwieszczenie o Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej0,10%.1167
.Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Prezydenta 20100,11%.1202
.Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP0,09%.1039
.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji0,05%.613
.Ogłoszenie Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Głowieńskim0,11%.1274
.Informacje Państwowej Komisji Wyborczej0,11%.1305
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,14%.1550
.Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zadanie - "Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”0,08%.956
.Zarzadzenie Wojewody Łódzkiego0,23%.2557
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi we wsi Wola Mąkolska o długości 1255 mb i we wsi Popów o długości 638 m.0,03%.379
.Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach OKW.0,03%.340
.Informacja KRUS - o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2010 rok.0,08%.930
.Komunikat - dot. spisu rolnego0,07%.834
.Zarzadzenie dot. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji0,07%.740
.Zarzadzenie w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej na terenie gminy0,07%.759
.Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno0,09%.1046
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie gminy Głowno na lata szkolne 2010 - 2013 łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewo0,07%.744
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowe drogi we wsi Wola Mąkolska i Popów0,11%.1295
.Lista sołtysów Gminy Głowno 2007-20100,22%.2516
.Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.0,08%.902
.Komunikat do rolników i Informacja o kredytach klęskowych0,11%.1289
.Zapropszenie do złożenia oferty na badanie wody0,06%.661
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Głowno na lata 2010-20130,09%.1008
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Głowno na lata 2010-20130,08%.911
.Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w Gminie Głowno0,05%.572
.Sesja Rady Gminy Głowno0,05%.562
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Albinów-Stroniewice o długości 352 m i we wsi Ostrołęka o długości 660 m0,07%.744
.Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w Gminie Głowno - II tura0,05%.563
.Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych we wsi Ziewanice gm. Głowno0,07%.827
.Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat Gimnazjum Rejonowego w Głownie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu0,07%.811
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno0,08%.906
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Albinów-Stroniewice0,07%.841
.Komisje stałe Rady Gminy Głowno0,06%.704
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan-butan do celów grzewczych0,09%.1054
.Konsultacje społeczne strategincznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy dróg Krajowych na lata 2010-20150,09%.1043
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa gazu propan do celów grzewczych.0,07%.780
.Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Samorządowe 20100,12%.1331
.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r.0,06%.722
.Komunikaty i obwieszczenia0,10%.1122
.Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - zmiany w przepisach0,38%.4339
.Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 12 października 20100,07%.795
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi do wsi Piaski Rudnickie - Etap I0,07%.833
.Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego0,07%.806
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi do wsi Piaski Rudnickie.0,06%.700
.Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,07%.769
.Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 950 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych0,07%.790
.Komunikat Wójta Gminy Głowno o warunkach atmosferycznych0,04%.406
.Komunikat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań0,07%.822
.Komisje stałe Rady Gminy Głowno0,29%.3323
.Stawki podatku od nieruchomości0,14%.1628
.Informacja o wyborze oferty - Udzielenie złotowego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 950 000,00 zł na finansowanie inwestycji drogowych0,06%.659
.Projekt rocznego programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 20110,09%.1027
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wyposażenie sali gimnastycznej w Lubiankowie0,07%.804
.Sesja Rady Gminy Głowno0,45%.5055
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyposażenie sali gimnastycznej w Lubiankowie0,05%.624
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubiankowie0,05%.566
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim0,04%.482
.Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy używany do produkcji rolnej - 20110,07%.777
.Zarządzenie Nr 5 /2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,04%.443
.20110,12%.1413
.Wykaz sołtysów i rad sołeckich wybranych w 2011 roku0,06%.682
.Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2011 zadań0,05%.610
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - księgowego GOPS w Głownie0,08%.859
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno0,08%.919
.Oferty, które otrzymały dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno0,17%.1927
.Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 3 kwietnia 2011r0,04%.417
.Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 171 w Głownie z dnia 14 marca 2011 r0,04%.465
.Decyzja w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi we wsi Kamień o długości 1380 mb”0,07%.818
.Decyzja w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi we wsi Rudniczek o długości 1401 mb”0,06%.725
.Komunikat Łódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów0,04%.496
.Komunikat do rolników - szacowanie strat mrozowych w uprawach0,06%.691
.Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie gminy Głowno0,08%.908
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły, budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły0,07%.763
.Powiat Zgierski przejmie zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów0,24%.2688
.Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Głowno0,04%.432
.Ogłoszenie o planowanym zakupie0,07%.774
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek0,06%.702
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa budynku szkoły, budowy sali gimnastycznej z zapleczem, ocieplenia istniejącego budynku szkoły0,12%.1371
.Informacja w sprawie wzoru karty zgłoszeniowej0,06%.704
.Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 109 poz. 6270,05%.600
.Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych0,07%.759
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno0,06%.738
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek0,06%.659
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kamień0,05%.622
.Dziennik Ustaw0,06%.683
.Ostrzeżenie nr 44 Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu0,12%.1313
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kamień0,05%.534
.KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii0,04%.470
.Statut Gminy Głowno0,08%.859
.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu dla posiadaczy zwierząt gospodarskich dokonujących ich uboju na użytek własny0,17%.1918
.Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 20120,11%.1198
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,05%.554
.Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,06%.738
.Informacja o wynikach konsultacji społecznych na rok 20120,10%.1130
.Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł0,09%.1057
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł0,07%.792
.Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Domaradzyn dla wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa0,04%.428
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno0,07%.843
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Głowno0,09%.1038
.Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku0,10%.1192
.PODATKI0,05%.578
.EWIDENCJA LUDNOŚCI0,05%.525
.ROLNICTWO0,05%.624
.EWIDENCJA GRUNTÓW0,06%.695
.GEODEZJA0,00%.20
.INFRASTRUKTURA DROGOWA0,04%.506
.Kurs na koparko-ładowarki dla mieszkańców miasta i gminy Głowno0,03%.347
.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA0,06%.648
.Konkurs - Innowacyjny Młody Rolnik 20120,10%.1180
.Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno0,14%.1578
.Informacja o połączonym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Głowno0,09%.1074
.Wystąpienie Gminy Głowno ze Związki Międzygminnego „Bzura”0,15%.1727
.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2012 r0,11%.1248
.Kurs chemizacyjny w Bratoszewicach0,10%.1158
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiankowie gm. Głowno0,08%.907
.Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r0,09%.1072
.Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r. zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2012 r. o otwartym konkursi0,10%.1121
.Ogłoszenie o planowanym zakupie - nadzór inwestorski budowy o wartość inwestycji 359 951,01 zł netto0,05%.605
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Lubiankowie0,05%.617
.Obwieszczenie w zakresie uwarunkowań środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ubojni zwierząt hodowlanych (bydło), z częścią socjalno-biurową nr.28 w Mąkolicach gm. Głowno na działce 50,03%.353
.Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa wodociągu w Ziewanicach0,06%.635
.Informacja o wyborze oferty na działanie: Rozbudowa wodociągu w Ziewanicach0,05%.609
.O G Ł O S Z E N I E - nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach P0,08%.940
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrołęka dł. 918,00 m.0,06%.626
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wykoszenie poboczy dróg gminnych0,05%.611
.Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim0,09%.1046
.Informacja o wyniku postępowania dla zadania: Koszenie poboczy dróg gminnych0,04%.477
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrołęka dl. 918 mb0,04%.484
.Ogłoszenie w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno0,10%.1175
.Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 820 000,00 zł0,05%.572
.Informacja o wyborze firmy na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim0,05%.565
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 820 000,00 zł0,08%.942
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,10%.1182
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odcinka wodociągu w Konarzewie0,10%.1123
.Informacja o wyniku postępowania pod nazwą: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,07%.834
.SKARGI I WNIOSKI0,06%.706
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan do celów grzewczych0,08%.919
.Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno0,08%.962
.Kontakt0,06%.673
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferrty - Dostawa gazu propan do celów grzewczych0,07%.816
.Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok0,07%.811
.Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi0,14%.1557
.Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk0,07%.802
.Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,08%.879
.PROCEDURY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 20130,13%.1459
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,28%.3194
.Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20130,07%.826
.Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu - Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych0,07%.828
.Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2013 roku0,13%.1457
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głow0,15%.1748
.Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski budowy o wartość inwestycji 729 775,16 zł0,12%.1390
.Informacja o wyniku zapytania - pełnienie nadzoru inwestorskiego i nad inwestycją0,11%.1264
.Lista podmiotów ubiegających się o dotacje celowe z budżetu gminy Głowno w 2013 r. na realizację zadań pożytku publicznego0,14%.1621
.Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 r.0,13%.1459
.Wykaz podmiotów, które nie uzyskały dotacji celowych z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 r.0,13%.1461
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody na wodociągach0,06%.731
.Informacja o wyniku postępowania - Badanie wody pitnej na wodociągach zbiorowych : Lubianków, Mąkolice, Popów, Boczki Domaradzkie0,07%.757
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. ewidencji gruntów0,07%.839
.Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno0,11%.1268
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozów w okresie roku szk0,07%.768
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent ds. ewidencji gruntów0,06%.719
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przew0,07%.818
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lubianków0,06%.691
.10,14%.1606
.Informacje0,13%.1525
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lubianków o długości 484 m0,05%.573
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno0,14%.1581
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Sekretarz Gminy Głowno0,14%.1629
.Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko - Sekretarz Gminy Głowno0,07%.750
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Gminy Głowno0,05%.572
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,05%.611
.Ogłoszenie na nabór na wolne stanowisko urzędnicze - mł. referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi0,09%.1077
.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan do celów grzewczych0,10%.1190
.Ogłoszenie o zamówieniu - OPRACOWANIE PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY GŁOWNO0,11%.1268
.Informacja o wyniku postępowania pod nazwą: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,05%.555
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - mł. referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki0,05%.554
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa gazu propan do celów grzewczych0,09%.1066
.Informacja o wynikach naboru - mł. referent ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi0,05%.546
.Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głowno0,10%.1186
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Głowno0,09%.1050
.Wykaz nieruchomości gruntowej Gminy Głowno przeznaczonej do sprzedaży0,10%.1089
.Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r"0,11%.1220
.Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego0,10%.1103
.Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią0,09%.1049
.Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej0,10%.1100
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego0,09%.1004
.Program współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20140,11%.1274
.Ogłoszenie o zamówieniu - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno0,08%.949
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego GOPS w Głownie0,10%.1173
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,10%.1110
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno0,08%.908
.Informacja o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego0,09%.1059
.Informacja o wyniku postępowania - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,09%.1049
.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - Usuwanie awarii na stacjach i sieciach wodociągowych0,08%.878
.INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się0,11%.1300
.Od 01 lutego 2014 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego0,09%.990
.INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się0,03%.384
.Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno w 2014 roku0,09%.1014
.Dziennik Ustaw, obwieszczenia, zarządzenia, informacje0,04%.494
.Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno: Otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2014 roku następujących zadań0,09%.970
.Ogłoszenie0,09%.1043
.Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku0,10%.1190
.Podział Gminy Głowno na okręgi i obwody do głosowania0,04%.481
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa-Jasionna o długości 685 m0,07%.807
.Wykaz podmiotów, które uzyskają dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2014 roku0,11%.1250
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej0,11%.1258
.Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór Inwestorski zadania - Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku0,06%.724
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku0,08%.879
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Jasionna o długości 685 m0,06%.680
.Informacja o wyniku postępowania - pełnienie nadzoru inwestorskiego i nad inwestycją pn. Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleni0,06%.629
.Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach0,09%.971
.Informacja o wyniku - Wykonanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach0,06%.705
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,09%.1042
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.496
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. przebudowy drogi we wsi Popów o długości 650 mb0,04%.495
.Wójt Gminy Głowno ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie Wola Lubiankowska0,10%.1088
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 20130,09%.1042
.Podziękowania0,07%.754
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 7 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi: Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Ziewanie, Kamień, Ostroł0,10%.1084
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 7 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi: Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Ziewanie, Kamień, Ost0,09%.1035
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa placów zabaw przy Zespole Szkół w Lubiankowie, Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim, Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach w ramach programu R0,08%.880
.WÓJT GMINY GŁOWNO INFORMUJE o wywieszeniu wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży0,07%.814
.18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH0,10%.1108
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno0,09%.990
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno0,09%.992
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.478
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania \0,04%.477
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.706
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Zawiadomienie-obwieszczenie dot. Budowy jazu na rzece Mrodze w km 22+510 dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej (MEW) w miejscowości Ziewanice gm. Głowno0,06%.705
.Nabór na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie0,06%.659
.OD 1 SIERPNIA 2014 R. ROLNICY SKŁADAJĄ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO- II Rata 20140,06%.668
.Dziennik Ustaw, Obwieszczenia, Zarządzenia, Informacje0,13%.1497
.Informacje 20130,08%.962
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,06%.669
.Lista Kandydatów spełnających wymagania formalne na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie0,04%.470
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie0,04%.466
.I Przetarg nieograniczony na nieruchomość gruntowa położona w Bronisławowie wraz z zdewastowanym budynkiem gospodarczym0,05%.562
.Informacja o wyniku postępowania - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,05%.588
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 30,07%.851
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 3250,08%.857
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 8 października 2014 r.0,06%.640
.Komunikat PKW w Zgierzu - informuje o pełnionych dyżurach0,04%.479
.Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r0,07%.769
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym0,06%.737
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Głowno bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2 ,7 i 130,04%.413
.KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Głownie z dnia 20 października 2014 roku.0,05%.525
.Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz0,07%.780
.Komunikat0,03%.391
.Wójt Gminy Głowno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bronisławowie0,06%.733
.I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie0,06%.736
.Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno0,08%.925
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,06%.708
.20140,00%.1
.20150,32%.3617
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno0,06%.734
.Informacja o wyniku postępowania - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,06%.711
.HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU0,06%.704
. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów0,12%.1331
.Obowiązująca mapa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Głowno0,05%.522
.20140,02%.192
.20120,01%.167
.20130,01%.155
.20150,03%.388
.Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich0,06%.634
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko do spraw ewidencji gruntów0,08%.862
.PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY - ds. ewidencji gruntów0,07%.832
.20150,13%.1449
.Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 2015-05-100,09%.1009
.20150,08%.965
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie przedsięwzieńcia pn. Budowa budynku inwentarskiego obory dla bydła opasowego o obsadzie do 60 DJP0,01%.156
.II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bronisławowie0,00%.2
.Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowie budynku inwentarskiego – obory dla bydła opasowego o obsadzie do 60 DJP0,02%.183
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – obory dla bydła opasowego o obsadzie do 60 DJP na działce nr 118 O0,02%.246
.INFORMACJA - o negatywnym wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.03.2015 r. godz. 11:000,00%.1
.Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno0,00%.1
.Negatywna informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy w0,06%.669
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/ S POZYSKIWANIA SRODKÓW ZEWNETRZNYCH, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PROMOCJI GMINY0,06%.676
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/S INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO0,07%.827
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze - komendant gminny ochrony przeciwpożarowej0,06%.681
.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. A. Mickiewicza w Mąkołicach.0,06%.685
.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. A. Mickiewicza w Mąkołicach.0,06%.650
.Lista sołtysów Gminy Głowno 2011-20150,08%.896
.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. A. Mickiewicza w Mąkołicach.0,06%.644
.Lista sołtysów Gminy Głowno 2011-20150,08%.888
.Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. A. Mickiewicza w Mąkołicach.0,06%.638
.Lista sołtysów Gminy Głowno 2011-20150,08%.885
.Komunikacja międzygminna0,05%.573
.Odpowiedzi0,06%.649
.Zapytania0,06%.683
.Negatywna informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Głowno0,05%.520
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/S INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO0,05%.558
.Negatywna informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy w0,05%.532
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej0,05%.533
.WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-20190,04%.510
.Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach0,04%.474
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO UL. KILIŃSKIEGO 2, 95-015 GŁOWNO0,06%.657
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,02%.179
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,02%.178
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,02%.178
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,02%.178
.Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,01%.87
.Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,01%.86
.Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,01%.86
.Wniosek - Budowy ubojni zwierząt hodowlanych(bydło), z częścią socjalno-biurową 28 w Mąkolicach0,01%.86
.Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.256
.Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.254
.Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.254
.Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.254
.Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.0,06%.669
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/S INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO0,04%.484
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,00%.8
.Wybory do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25-10-20150,05%.615
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO UL. KILIŃSKIEGO 2, 95-015 GŁOWNO0,04%.454
.Ogłoszenie o przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie Głowieńskim0,01%.109
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy6,34%.72029
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy6,34%.72027
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy6,34%.72027
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy6,34%.72027
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy0,03%.324
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy0,02%.259
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz promocji Gminy0,03%.308
.WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GŁOWNO0,01%.115
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych0,02%.192
.Wniosek - Budowa farmy wiatrowej w gminie Głowno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,01%.59
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy wiatrowej w gminie Głowno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.46
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy wiatrowej w gminie Głowno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.47
.Wniosek - Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 10,5 MW łącznie na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.46
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 10,5 MW łącznie na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarz0,00%.42
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 10,5 MW łącznie na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarz0,00%.44
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Roboty związane z przebudową dróg powiatowych Nr 5110E relacji Pludwiny - Mąkolice – gr. Powiatu , Nr 5115E re0,00%.32
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Roboty związane z przebudową dróg powiatowych Nr 5110E relacji Pludwiny - Mąkolice – gr. Powiatu , Nr 5115E re0,00%.30
.Ogłoszenia i informacje - 20160,03%.305
.Zamówienia publiczne - 20160,07%.812
.Wniosek - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) w miejscowości Mąkolice dz. Nr 1209 obręb 0019 Mąkolice, Gmina Głowno0,00%.36
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) w miejscowości Mąkolice d0,00%.32
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) w miejscowości Mąkolice d0,00%.32
.Wniosek - Roboty związane z przebudową dróg powiatowych Nr 5110E relacji Pludwiny - Mąkolice – gr. Powiatu , Nr 5115E relacji Wola Mąkolska – Popów- gr. Powiatu....0,00%.34
.Postanowienie - Roboty związane z przebudową dróg powiatowych Nr 5110E relacji Pludwiny - Mąkolice – gr. Powiatu , Nr 5115E relacji Wola Mąkolska – Popów- gr. Powiatu. , Nr 5116E relacji P0,00%.35
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy wiatrowej w gminie Głowno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.2
.Postanowienie - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) w miejscowości Mąkolice dz. Nr 1209 obręb 0019 Mąkolice ,Gmina Głowno0,00%.23
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy wiatrowej w gminie Głowno wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.43
.20160,01%.143
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych0,01%.77
.Decyzja - Roboty związane z przebudową dróg powiatowych Nr 5110E relacji Pludwiny - Mąkolice – gr. Powiatu , Nr 5115E relacji Wola Mąkolska – Popów- gr. Powiatu. , Nr 5116E relacji Popów-0,00%.33
.Decyzja - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) w miejscowości Mąkolice dz. Nr 1209 obręb 0019 Mąkolice ,Gmina Głowno0,00%.25
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - referent ds. świadczeń wychowawczych0,02%.186
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych0,01%.103
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych0,01%.114
.Obwieszczenie - Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 10,5 MW łącznie na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą0,00%.20
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 70129