.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Głowno

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2016 roku realizacji zadań publicznych

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i uchwała NR XII/56/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Głowno ogłasza konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2016 następujących zadań:

 

 1. Rodzaje zadań
 1. upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych:
 • organizacja przedsięwzięć promocyjnych o charakterze ponadlokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości i tradycji ludowej, edukacji i oświaty,
 • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
 • rozwijanie wśród mieszkańców gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży świadomości kultury regionalnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

 1. pomoc społeczna:
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym,
 • promocja idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

 1. kultura fizyczna i sport:
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • reprezentowanie Gminy Głowno poprzez udział w zawodach, rozgrywkach sportowych o zasięgu ponadlokalnym,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
 • wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 17.000,00 zł.

 1. edukacja i wychowanie:
 • kultywowanie patriotyzmu i tradycji narodowych,
 • edukacja ekologiczna i krajoznawstwo,
 • organizowanie działań na rzecz integracji środowiska,
 • organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

 1. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
 • organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
 • organizowanie imprez plenerowych, pikników rodzinnych itp.,
 • organizowanie imprez edukacyjno-rekreacyjnych na terenie gminy.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdań:

Na realizacje zadań w roku 2016 są przeznaczone środki w kwocie 22 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.)

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające statutowo w obszarze wymienionych w pkt. I zadań,
 2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
  2. statut organizacji,
  3. tytuł prawny do obiektu niezbędnego do realizacji wspieranego zadania,
  4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 r. z działalności oferenta,
 4. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.).
 5. Kopie dokumentów dołączanych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 6. Oferty należy składać odrębnie dla każdego z zadań.
 7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań
 1. Zadania publiczne, o których mowa w pkt. I  obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy Głowno i winny być zrealizowane do 31.12.2016 r. Rozpoczęcie realizacji zadań może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji poszczególnych zadań wynikać będą z zawartych umów.
 2. Warunki realizacji zadań określać będzie umowa wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2016 r. przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Głowno na zasadach określonych w uchwale Nr XII/56/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone oferty nie spełniają wymogów formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową.
 4. Oferty nie spełniające wymogów i nie uzupełnione w terminie określonym w ust. 2 podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
 5. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert w oparciu o następujące kryteria:
 • merytoryczna wartość oferty,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
 • rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania go z innych źródeł – dot. również pracy wolontariuszy,
 • osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z samorządem lokalnym,
 • zgodność oferty z celami statutowymi oferenta.
 1. O przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Głowno po zapoznaniu się z opinią i propozycjami Komisji Konkursowej.

 

 1. Składanie ofert
 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, pokój nr 8 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu. Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami w formie zbindowanej, zszytej, spiętej
  w skoroszycie.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 1. Gmina Głowno przeznaczyła w 2015 r. następujące środki na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

 

Lp.

Rodzaj zadania

Przeznaczone środki (w zł)

1.

pomoc społeczna

1.000,00

2.

kultura fizyczna i sport

17.000,00

3.

upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

1.000,00

4.

edukacja i wychowanie

1.000,00

5.

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

2.000,00

 1. Postanowienia końcowe
 1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez wyboru oferty.
 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

Wójt Gminy Głowno

/-/ Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Piotr Antczak
data udostępnienia: 2016-02-19 22:14:34
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2016-02-19 22:14:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129