.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXVII/126/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W oparciu o wyżej powołaną - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwałę Nr XXVII/126/12 Rady Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2012 r., ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2013 następujących zadań:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
2) z zakresu kultury fizycznej i sportu,
3) z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i lokalnych,
4) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W budżecie Gminy Głowno na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na 2013 rok przeznaczono łącznie kwotę 22.000 zł.
Otwarty konkurs ogłoszony został:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu,
• na stronie internetowej Gminy Głowno.
Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 marca 2013 r., została powołana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert celem wyłonienia podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego, które otrzymają dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno w roku 2013.
W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło 8 ofert.
W drodze otwartego konkursu ofert wyłoniono następujące podmioty (w tym 6 ofert) do realizacji zadań działalności pożytku publicznego:
1) Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Popów,
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA” w Bronisławowie,
3) Stowarzyszenie „NA RZECZ ROZWOJU WSI PIASKI RUDNICKIE w GMINIE GŁOWNO”,
4) Stowarzyszenie „SENIOR” w Głownie,
5) Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE” Głowno.

Oferty dotyczyły realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy Głowno (1 oferta),
2) wypoczynku dzieci i młodzieży (2 oferty),
3) pomocy społecznej dla najbiedniejszych mieszkańców gminy i miasta Głowna (1 oferta),
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (1 oferta),
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (1oferta).

Środki w kwocie 22.000 zł przeznaczone na realizację w/w zadań rozdysponowane zostały w następujący sposób:
1) Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży gminy Głowno przeznaczono kwotę 17.000 zł i otrzymał ją Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Popów,
2) Na zadanie z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 2.070,00 zł, z czego
• 1.070 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „SZANSA” w Bronisławowie,
• 1.000 zł otrzymało Stowarzyszenie „NA RZECZ ROZWOJU WSI PIASKI RUDNICKIE w GMINIE GŁOWNO”,
3) Na zadanie z zakresu pomocy społecznej dla najbiedniejszych rodzin i osób ubogich przeznaczono kwotę 1.000 zł i otrzymało ją Stowarzyszenie „SENIOR” w Głownie,
4) Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 930 zł i otrzymało ją Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE” Głowno;
5) Na zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 1.000 zł i otrzymało ją Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE” Głowno.

Wykaz podmiotów, które uzyskają dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2013 r. zamieszczony został dnia 14.03.2013 r. w BIP, na stronie internetowej Gminy Głowno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu.
Łączna kwota przekazana z budżetu Gminy Głowno w 2013 r. na realizację zadań pożytku publicznego - to 22.000 zł.

 Z uwagi na przepis art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwałę Nr LIV/260/10 Rady Gminy Głowno z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenie Nr 40/13 Wójta Gminy Głowno z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r., odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w 2013 r. w oparciu o przepisy powoływanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i uchwałę Nr XXVII/126/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Gminy Głowno w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 r.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-05-20 21:53:59
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-05-20 21:53:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129