.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327
Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst Jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLVII/220/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 (pok. nr 5), 95 - 015 Głowno. 
Zgodnie z 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 (pok. nr 5) 95 - 015 Głowno lub na adres elektroniczny
sekretariat@gmina-glowno.pl
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głowno.
Jednocześnie zawiadamiam, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 - 015 Głowno.


                                                      Wójt Gminy Głowno
         (-) Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-07-08 10:18:58
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-07-08 10:18:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129