.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Plan zagospodarowania przestrzennego:
Akty prawa miejscowego dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Głowno
poka wszystkie dokumenty

Uchwała nr XXVI/73/04 - dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Głowno

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Głowno


Metadane w postaci plików XML, opisujące dane będące w posiadaniu Wójta Gminy Głowno w zakresie danych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

Metadane opisujące zbiory i usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/resources/sandbox/INSPIRE-e49c3db5-5b51-11e3-9df4-52540004b857_20131202-140143/datasets/1/

 


OGŁOSZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Na podstawie art. 11 pkt. 10. i 11. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), art., 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w związku z Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno,

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 23 sierpnia do 12 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, przy ulicy Kilińskiego, w godzinach od 9.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2012 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Głownie.

Zgodnie z art. 18. pkt. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz zgodnie z art. 39 pkt. 1. Ustawy o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów i w prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie skierowanym do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2012 r.

Wójt Gminy Głowno

/-/Marek Jóźwiak

ZAŁĄCZNIKI:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uwarunkowania rozwoju

Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna

Mapa - Prognoza

Mapa - Studium


STUDIUM UWARUNKOWANIA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁOWNO

CZĘŚĆ I - UWARUNKOWANIA ROZWOJU

CZĘŚĆ II - KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA


Uchwała nr XXX/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno.

Uchwała nr XXXV/163/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice oraz części wsi Feliksów i części wsi Wola Mąkolska.

Uchwała nr XXXV/164/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części wsi Mięsośnia, części wsi Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.

Uchwała nr XXXV/165/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie.

Uchwała nr XXXV/166/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice.

Uchwała nr XXXV/167/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice.

Uchwała nr XXXV/168/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień.

Uchwała nr XXXV/169/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka.

Uchwała nr XXXV/170/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków.

Uchwała nr XXXV/171/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska.

Uchwała nr XLVII/220/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327

Uchwała nr XLIX/224/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków

Uchwała nr XLIX/225/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice

Uchwała nr XLIX/226/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska

Uchwała nr XLIX/227/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice

Uchwała nr XLIX/228/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie

Uchwała nr XLIX/229/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka

Uchwała nr XLIX/230/14 Rady Gminy Głowno z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień.


Głowno, dnia 27.07.2015 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

1. obszaru wsi Bronisławów,
2. obszaru wsi Domaradzyn,
3. obszaru wsi Helenów,
4. obszaru wsi Karnków,
5. obszaru wsi Ostrołęka,
6. obszaru wsi Władysławów Bielawski
7. obszaru wsi Ziewanice
8. obszaru wsi Antoniew

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał:
1. Nr VIII/34/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów,
2. Nr VIII/35/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn,
3. Nr VIII/36/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Helenów,
4. Nr VIII/37/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków,
5. Nr VIII/38/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka,
6. Nr VIII/39/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski,
7. Nr VIII/40/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice,
8. Nr VIII/42/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Głowno.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2015 r.


Wójt Gminy Głowno
(-) Marek Jóźwiak

 

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Piotr Antczak
data udostępnienia: 2009-09-14 09:49:13
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-07-28 10:34:27 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Metadane opisujące zbiory i usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.xml
 STUDIUM UWARUNKOWANIA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁOWNO
 CZĘŚĆ I - UWARUNKOWANIA ROZWOJU
 CZĘŚĆ II - KIERUNKI ROZWOJU I POLITYKA PRZESTRZENNA
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Głowno.jpg
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129