.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk
poka wszystkie dokumenty

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i Uchwałą Nr LIV/260/10 Rady Gminy Głowno z dnia 20 października 2010 r.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 57/2014 z dnia  9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych objętych Programem, mogły za pośrednictwem formularza konsultacji społecznych składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały.
Uwagi i wnioski na formularzu mogły być składane w formie pisemnego zgłaszania drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną.
W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 21 października 2014 r. do dnia 5 listopada 2014 r. nie wpłynęła żadna propozycja zmian do poddanego konsultacjom projektu uchwały.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-11-07 22:53:48
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-11-07 22:53:48 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Projekt uchwały
 Program współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129