.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327 wraz z prognozą oddziaływania na środo
poka wszystkie dokumenty

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U 2012 poz 647 z późn. zm.) i art. 39, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz uchwały Nr XLVII/220/14 Rady Gminy Głowno z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjnych 324; 325; 326 i 327,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na działkach nr ewidencyjny 324; 325; 326 i 327 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany w planie miejscowym zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowiska w dniach od 13 października 2014 r. do 3 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 , pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno: www.gmina-glowno.pl, bip.gmina-glowno.eu
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 października 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, w sali konferencyjnej – pokój nr 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Głowno informuje o możliwości składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy:
sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Głowno.

 

          Wójt Gminy Głowno

          (-) Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-09-30 15:06:56
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-09-30 15:06:56 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Rysunek do prognozy
 Rysunek do projektu uchwały
 Prognoza
 Projekt uchwały
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129