.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o naborach:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/S INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO
poka wszystkie dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE
WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE D/S INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO 
UL.  KILIŃSKIEGO 2,  95-015  GŁOWNO

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. Posiada  co najmniej wykształcenie średnie techniczne  lub wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i 5- letni staż pracy.  
4. Niekaralność.

II.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o drogach publicznych , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o  finansach publicznych, prawo zamówień publicznych .
2) preferowany staż  pracy na stanowisku związanym z infrastrukturą techniczną lub pokrewnym.
3) dobra znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
4) posiadanie prawa jazdy kategorii B
5) sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej.
6) komunikatywność i obowiązkowość,
7) dobra organizacja pracy.
8) Znajomość terenu gminy .
9) Umiejętność sporządzania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji zadań przy użyciu zewnętrznych środków  finansowych.

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań zarządcy dróg gminnych wynikających z ustawy o drogach – budowa, konserwacja i utrzymanie dróg , mostów i przepustów:
-  organizowanie działań na etapie projektowania budowy i remontów dróg,
-  zapewnienie utrzymania w dobrym stanie technicznym mostów , przepustów i urządzeń drogowych,
- orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
- wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych lokalnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,
- koordynowanie zimowego utrzymania dróg, organizowanie dojazdów do strategicznych punktów gminy,
- zwalczanie skutków klęsk żywiołowych,
- organizowanie ruchu drogowego i prawidłowego oznakowania dróg gminnych,
- sporządzanie rozliczeń finansowych z zakresu remontu i budowy dróg i obiektów drogowych,
- prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
2) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie odcinków dróg przebiegających przez teren gminy,
3) organizacja, przygotowanie dokumentów i współpraca z notariuszem w przypadku zakupu, dzierżawy terenów pod drogi gminne.
4) Organizacja transportu lokalnego,
5) Koordynacja i organizacja zamówień publicznych,
6) Udział w komisjach przetargowych prowadzonych z zakresu zamówień publicznych,
7) Bezpośredni nadzór  nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Głowno w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
8) Opracowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach projektów inwestycji drogowych,
9) Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację:
     - określanie potrzeb, budowa i utrzymanie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  małych zbiorników wodnych i kanalizacji,
     -wydawanie warunków technicznych dla nowych przyłączy,
     - ustalanie kosztów produkcji wody i przygotowywanie projektów uchwał w sprawie cen  wody,
     - naliczanie odpłatności za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowych oraz załatwienie spraw formalno–prawnych związanych z eksploatacją wodociągów w gminie,
    -  koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą konserwatorów,
    -  organizowanie usuwania awarii wodociągów,
   -  opracowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach projektów inwestycji  wodociągowych i kanalizacyjnych.

10) Bieżące śledzenie i wdrażanie zmian w przepisach prawa dotyczących czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy przy pomocy serwisu internetowego Sejmu RP oraz dostępnego  w  Urzędzie systemu informacji prawnej,

  11) Wyszukiwanie możliwości pozyskania różnego rodzaju funduszy, w tym funduszy unijnych na zadania objęte zakresem stanowiska.

IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 praca przy komputerze,
 wyjazdy w teren na obszarze gminy,
 praca  w pełnym wymiarze czasu pracy,
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30-15.30
 miejsce pracy- Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2

 V.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6  %.

VI.Wymagane dokumenty:
 CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej,
 Życiorys
 List motywacyjny
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem/
 kserokopie świadectw pracy/poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu,
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie   należy  składać  w  terminie  do dnia 30 kwietnia  2015 r.  do godziny 15: 00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głowno pokój nr  8 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2  z dopiskiem:
„ Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. infrastruktury technicznej”
Dokumenty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i  dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 42 719 12 91 lub 42 719 13 54.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

VII. 1. Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz.926 z póz.zm.)
2.Dokumenty danego kandydata w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Głowno zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w pok. nr 8 przez 4 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.
Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Jolanta Szkup
data udostępnienia: 2015-04-01 20:53:05
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-04-01 20:53:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie o naborze
 Zarządzenie Nr 34/2015
 Oświadczenie
 Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacych się o zatrudnienie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129