.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o naborach:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE D/ S POZYSKIWANIA SRODKÓW ZEWNETRZNYCH, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PROMOCJI GMINY
poka wszystkie dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDZNICZE
WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  D/S POZYSKIWANIA SRODKÓW ZEWNETRZNYCH, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PROMOCJI GMINY.
W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO  UL.  KILIŃSKIEGO 2,  95-015  GŁOWNO

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.
4. Minimum 3 letni staż pracy .
5. Niekaralność.

II.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych.
2) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych. Wskazane przedstawienie konkretnych projektów , które uzyskały dofinansowanie.
3) dobra znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
4) posiadanie prawa jazdy kategorii B
5) sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej.
6) komunikatywność i obowiązkowość,
7) dobra organizacja pracy.
8) doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i reklamowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności,
2) poszukiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizację zadań gminy, analiza tych programów i przedkładanie propozycji stosownych działań Wójtowi, pracownikom  Urzędu Gminy i innym jednostkom organizacyjnym,
3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla dofinansowania realizacji zadań przy użyciu zewnętrznych środków finansowych, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów, oraz prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości – zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu,
4) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, rolników, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne.

5) Współpraca ze stowarzyszeniami , organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi  działającymi na terenie gminy,
6) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych, w tym m.in. sprawdzanie pod względem formalnym wniosków wpływających na organizowane przez Urząd Gminy otwarte konkursy ofert,  przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu oraz kontrola merytoryczna podmiotów, które otrzymały dotacje w tych konkursach,
7) przygotowanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących realizowanych przez Urząd zadań,
8) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków na realizację zadań finansowanych z innych źródeł,
9) realizacja procedur pozakonkursowych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
10) współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie gminy oraz opiniowanie wniosków o dofinansowanie imprez organizowanych przez te stowarzyszenia,
11) przekazywanie do publikacji w BIP materiałów dotyczących prowadzonych spraw oraz ich aktualizowanie.
12) Opracowywanie materiałów promujących gminę Głowno i opracowywanie materiałów informacyjnych o gminie,
13) Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych o gminie, działaniach organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
14) Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
15) Nadzór nad aktualizacją strony internetowej Urzędu,

IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 praca przy komputerze,
 wyjazdy w teren na obszarze gminy,
 praca  w pełnym wymiarze czasu pracy,
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30-15.30
 miejsce pracy- Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2

 V .  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6  %.

VI.Wymagane dokumenty:
 CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej,
 Życiorys
 List motywacyjny
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem/
 kserokopie świadectw pracy/poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu,
 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie   należy  składać  w  terminie  do dnia
30 kwietnia  2015 r.  do godziny 15: 00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głowno pokój nr  8 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2  z dopiskiem:
„ Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy ze stowarzyszeniami , organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy”

Dokumenty , które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i  dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 42 719 12 91 lub 42 719 13 54.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

VII. 1. Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz.926 z póz.zm.)
2.Dokumenty danego kandydata w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Głowno zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w pok. nr 8 przez 4 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.
Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.


 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Jolanta Szkup
data udostępnienia: 2015-04-01 20:48:42
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-04-01 20:48:42 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie o naborze
 Zarządzenie Nr 33/2015
 Oświadczenie
 Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacych się o zatrudnienie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129