.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno
poka wszystkie dokumenty

Numer ogłoszenia: 394048 - 2014;                 data zamieszczenia: 01.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Głowno

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Głowno ,
ul. Jana Kilińskiego 2,
95-015 Głowno,
woj. łódzkie,
tel. 042 7191291,
faks 042 7192008.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina-glowno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:
1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno;
2) zorganizowaniu i prowadzeniu zbiórek odpadów komunalnych w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej (PSZOK), zlokalizowanych na terenie gminy Głowno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV: 90 50 00 00 - 2 Usługi związane z odpadami 90 51 31 00 - 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90 51 20 00 - 9 Usługi transportu odpadów 90 51 12 00 - 4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90 51 40 00 - 3 Usługi recyklingu odpadów
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i błędy spowodowane przez podwykonawców, oraz za prawidłowość, terminowość i jakość robót świadczonych przez podwykonawców.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
4) określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax, oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2,
90.51.31.00-7,
90.51.20.00-9,
90.51.12.00-4,
90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania następujących uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 j. t. ze zmianami); prowadzonego przez właściwego Wójta w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) wpisu do rejestru podmiotów zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
c) zezwolenia na transport i zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
d) zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia (lub) nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości za kwotę brutto nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca odebrał lub odebrał i zagospodarował odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ilości co najmniej 700 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr8).
c) Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku, jeśli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 wykonaną ww. usługę. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia (lub) nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania: - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, którego rozmiary pozwalają na odbieranie odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe, - pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo - transportową: usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Głowno, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 ust. 2 pkt. 3 lub 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy ważność przedłożonego dokumentu skończy się w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności co najmniej do końca okresu, na jaki jest zawarta umowa z Zamawiającym.
b) Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 60 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia (lub) nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy, może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT;
b) w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów;
c) w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia;
d) w przypadku odstąpienia od prowadzenia zbiórek odpadów komunalnych w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przypadku, gdy powszechnie obowiązujące prawo nałoży na gminę obligatoryjny obowiązek utworzenia stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
e) w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie częstotliwości odbioru odpadów, rodzajów i ilości frakcji odbieranych odpadów, oraz w zakresie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowno i innych uchwałach Rady Gminy, podejmowanych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
f) w przypadku zmian w lokalizacji punktów, oraz ilości zbiórek w mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2) w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, rodzajów i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz w zakresie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowno i innych uchwałach Rady Gminy, podejmowanych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) w zakresie zmiany lokalizacji oraz ilości mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4) w zakresie zorganizowania i prowadzenia zbiórek odpadów komunalnych w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian polegających na odstąpieniu od takich zbiórek w przypadku, gdy powszechnie obowiązujące prawo nałoży na gminę obligatoryjny obowiązek utworzenia stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 dopuszcza się zmiany umowy w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu likwidacji lub upadłości zawieszeniu działalności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gmina-glowno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 13:00,
miejsce: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
informacje udostępnił:Sekretariat
informacje wytworzył:Maciej Olejniczak
data udostępnienia: 2014-12-01 22:17:02
ostatnia modyfikacja: Sekretariat 2014-12-01 22:17:02 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 SIWZ
 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych
 Załącznik nr 7 - projekt umowy
 Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
 Załącznik nr 9 - wykaz miejscowości
 Załącznik nr 10 - wykaz przystanków autobusowych
 Załącznik nr 11 - Uchwała Nr LII.242.14. z dnia 12.11.2014
 Załącznik nr 12 - Uchwała Nr LII.241.14. z dnia 12.11.2014
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129