.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 7 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi: Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Ziewanie, Kamień, Ostrołęka, Lubianków, Wola Lubiankowska wraz z prognozą

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
7 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi: Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Ziewanice, Kamień, Ostrołęka, Lubianków, Wola Lubiankowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U 2012 poz 647 z późn. zm.) i art. 39, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz uchwał: Nr XXXV/165/13; Nr XXXV/166/13; Nr XXXV/167/13; Nr XXXV/168/13; Nr XXXV/169/13; Nr XXXV/170/13; Nr XXXV/171/13 Rady Gminy Głowno z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi: Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Ziewanice, Kamień, Ostrołęka, Lubianków, Wola Lubiankowska,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie,
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice,
3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice,
4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień,
5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka,
6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków,
7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty zmian w planie miejscowym zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 , pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno: www.gmina-glowno.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, w sali konferencyjnej – pokój nr 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Głowno informuje o możliwości składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2014 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do 7 projektów zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Głowno.


Wójt Gminy Głowno
(-) Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-05-27 13:12:09
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-09-02 11:16:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129