.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o naborach:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy
poka wszystkie dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT  GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT
D/S POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PROMOCJI GMINY

W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO ul. KILIŃSKIEGO 2  95-015 GŁOWNO

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.
4. Minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej.
5. Niekaralność

II.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych.
2) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych.
3) dobra znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
4) posiadanie prawa jazdy kategorii B
5) sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej.
6) komunikatywność i obowiązkowość,
7) dobra organizacja pracy.
8) doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i reklamowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności,
2) poszukiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizację zadań gminy, analiza tych programów i przedkładanie propozycji stosownych działań Wójtowi, pracownikom  Urzędu Gminy i innym jednostkom organizacyjnym,
3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla dofinansowania realizacji zadań przy użyciu zewnętrznych środków finansowych, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów, oraz prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości – zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu,
4) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, rolników, organizacje pozarządowe oraz inne grupy zawodowe i społeczne. Współpraca ze stowarzyszeniami , organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi  działającymi na terenie gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych, w tym m.in. sprawdzanie pod względem formalnym wniosków wpływających na organizowane przez Urząd Gminy otwarte konkursy ofert,  przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu oraz kontrola merytoryczna podmiotów, które otrzymały dotacje w tych konkursach,
6) przygotowanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących realizowanych przez Urząd zadań,
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków na realizację zadań finansowanych z innych źródeł,
8) realizacja procedur pozakonkursowych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9) współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie gminy oraz opiniowanie wniosków o dofinansowanie imprez organizowanych przez te stowarzyszenia,
10) przekazywanie do publikacji w BIP materiałów dotyczących prowadzonych spraw oraz ich aktualizowanie.
11) Opracowywanie materiałów promujących gminę Głowno i opracowywanie materiałów informacyjnych o gminie,
12) Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych o gminie, działaniach organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
13) Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
14) Nadzór nad aktualizacją strony internetowej Urzędu,

 IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
-    praca przy komputerze
-   wyjazdy w teren na obszarze gminy
 praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 zatrudnienie na podstawie umowy z o pracę na czas określony
 praca jednozmianowa,5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30
 miejsce pracy Urząd Gminy  Głowno ul. Kilińskiego 2

 V.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6  %.

VI. Wymagane dokumenty:
-  CV z informacjami o wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej,
 życiorys (CV)
 list motywacyjny
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/poświadczone przez kandydata za zgodnie z oryginałem /,
- kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 20 marca  2015 r do godz.15:00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głowno pokój nr  8 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2  z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi”.
Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 42 7191-291 lub 42 7191-354.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

VII. Inne informacje:
1.Dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
2.Dokumenty wybranego kandydata w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Głowno zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w pok.nr 12 przez okres 4 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W okresie tym kandydaci będą  mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.
Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.
Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 42 7191-291 lub 42 7191-354.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Wójt Gminy Głowno
(-) Marek Jóźwiak  

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Krystyna Rutkowska
data udostępnienia: 2015-03-09 23:05:22
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-03-16 09:10:54 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 23/2015
 Oświadczenie
 Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacych się o zatrudnienie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129