.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o naborach:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - referent ds. świadczeń wychowawczych
poka wszystkie dokumenty

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,
ul. Kilińskiego 2,
95-015 Głowno.

II. Stanowisko: referent ds. świadczeń wychowawczych.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
d) wykształcenie: wyższe magisterskie;
e) staż pracy: minimum 2 lata w administracji publicznej (preferowany staż pracy w pomocy społecznej);
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
g) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195);
- ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2015 r. poz.114 z późn. zm. );
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera;
b) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami;
c) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność;
d) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;
e) dyspozycyjność;
f) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności:
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie     świadczenia wychowawczego;
- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego;
- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego;
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia;
- przygotowywanie decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego;
- sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
b) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze- obsługą programów komputerowych;

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
d) dokumenty potwierdzające staż (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
e) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
h) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
i) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby przeprowadzenia naboru;
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” z podpisem kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2, pokój nr 7 lub przesłać na adres -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno;
b) Na kopercie należy zamieścić klauzulę „Nabór na stanowisko – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie „
c) Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 18  marca 2016 r. do godz. 15.30;
d) W przypadku przesyłania dokumentów decyduje data wpływu do GOPS Głowno.
Uwaga- dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do GOPS Głowno po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

Harmonogram postępowania konkursowego na stanowisko referent d.s. świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie

18.03.2016 (piątek) do godz. 15.30 – termin składania ofert;
21.03.2016 (poniedziałek) – informacja o ofertach spełniających kryteria formalne, informacja o osobach zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne (powiadomienie o terminie i godzinie rozmowy za pośrednictwem telefonu kontaktowego);

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno.
Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych nie będą odsyłane, można je odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Edyta Kaczmarska
data udostępnienia: 2016-03-07 10:53:53
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2016-03-07 10:53:53 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie z dnia 07 marca 2016r
 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129