.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Wójt Gminy Głowno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bronisławowie
poka wszystkie dokumenty

Wójt Gminy Głowno
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Bronisławowie, gmina Głowno, powiat zgierski, woj. łódzkie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 83/1 o pow. 0,1105 ha.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej nr LD1G/00083734/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem planu MN.
Jest to teren byłego siedliska gospodarstwa rolnego, widoczne pozostałości obiektów budowlanych, pojedyncze drzewa owocowe.
W pozostałej części teren działki intensywnie porośnięty samosiewami drzew i krzewów, głównie gatunku olchy, topoli i wierzby. Teren trudno dostępny, podmokły.
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w zachodniej części gminy Głowno, około 3 km od Głowna, przy drodze lokalnej, asfaltowej, prowadzącej z miejscowości Bronisławów do wsi Karasica.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.
Cena wywoławcza: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Termin przetargu ustala się na dzień 19.12.2014 r. godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, sala nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), wniesione w pieniądzu.
Termin wpłacenia wadium – do dnia 15.12.2014 r., na konto Gminy Głowno Nr: 92878700000000056320000007 w Banku Spółdzielczym w Głownie.
Wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu działki.
W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 5 lub telefonicznie (42)7191291 w. 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-11-18 14:50:05
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-11-18 14:50:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 64/2014
 Warunki przetargu
 Regulamin przetargu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129