.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory Ławników- kadencji 2016-2019:
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
poka wszystkie dokumenty

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.

 W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  zwrócił się do Rady Gminy Głowno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


- do Sądu Okręgowego w Łodzi -  2  ławników z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Rejonowego w Łodzi -  0 ławników  z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.            posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.            jest nieskazitelnego charakteru,

3.             ukończył 30 lat,

4.            jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5.             nie przekroczył 70 lat,

6.             jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.             posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

1.            osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

2.            osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3.            funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4.            adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5.            radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6.            duchowni, 

7.            żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

8.            funkcjonariusze Służby Więziennej,

9.            radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1.            prezesi właściwych sądów,

2.            stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

3.            co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1.            informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2.            oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.            oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.            zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone
datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

5.            2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6.             Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

7.            Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Głowno będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia [pdf - 39,26 KB]

Oświadczenia składane przez kandydata [pdf - 114,8 KB]

Lista osób udzielających poparcia [pdf - 337,68 KB]

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w:

- pokoju 14  - I piętro,

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek od godz. od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Gminy Głowno  przy ul. Kilińskiego 2 , na I piętrze w pokoju 14.

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy Głowno po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:  42 /719 12 91 .

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący

              Rady Gminy Głowno

                 /-/ Łukasik Łukasz

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Jolanta Szkup
data udostępnienia: 2015-06-01 21:58:34
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-06-08 11:20:31 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 oświadczenia.doc
 Lista osób popierających kandydata na ławnika.doc
 Karta zgłoszenia
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129