.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Sesja Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.4.2016 

                                                                                                       Pan/i
                                                radny/a Rady Gminy Głowno

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) zwołuję sesję Rady Gminy Głowno w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Obrady rozpoczną się o godz. 900.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 – 2023”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowno na lata 2015 – 2032”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.
12. Wolne wnioski i informacje.


            Przewodniczący Rady Gminy Głowno
                                                         (-)   Łukasz Łukasik


Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Ireneusz Furga
data udostępnienia: 2010-12-22 14:50:12
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2016-04-26 09:03:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129