.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie
poka wszystkie dokumenty

Wójt Gminy Głowno
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Dąbrowie, gmina Głowno, powiat zgierski, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 81 o pow. 0,1481 ha.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej nr LD1G/00097775/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z ogrodami oraz zabudową zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, oznaczonych symbolem planu MMR.
Jest to teren byłego siedliska gospodarstwa rolnego, widoczne pozostałości budynku mieszkalnego, pojedyncze drzewa owocowe.
W pozostałej części teren działki intensywnie porośnięty samosiewami drzew i krzewów, głównie gatunku olchy, topoli i wierzby.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części gminy Głowno, około 12 km od Głowna, przy drodze lokalnej, asfaltowej prowadzącej z miejscowości Mięsośnia do wsi Waliszew Dworski.
Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.
Cena wywoławcza: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Termin przetargu ustala się na dzień 19.12.2014 r. godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, sala nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), wniesione w pieniądzu.
Termin wpłacenia wadium – do dnia 15.12.2014 r., na konto Gminy Głowno Nr: 92878700000000056320000007 w Banku Spółdzielczym w Głownie.
Wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu działki.
W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 5 lub telefonicznie (42)7191291 w. 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-11-18 22:15:06
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-11-18 22:15:06 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 65/2014
 warunki przetargu
 Regulamin przetargu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129