.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o naborach:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów
poka wszystkie dokumenty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 05 stycznia 2015 roku


WÓJT GMINY GŁOWNO
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. ewidencji gruntów
w Urzędzie Gminy Głowno
ul. Kilińskiego 2 95-015 Głowno

1. Niezbędne wymagania od kandydata:

- posiadanie obywatelstwa polskiego z uwzględnieniem art. 11 ust. pracownikach samorządowych.

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

- wykształcenie wyższe
(preferowane kierunki):geodezja, geografia, administracja, prawo)

- znajomość prawa geodezyjnego i aktów wykonawczych regulujących zasady prowadzenia ewidencji gruntów.

2. Wymagania dodatkowe:

a)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

b)posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.

c)znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego.

d)posiadanie umiejętności analizy map geodezyjnych.

e)biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

f)doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta w urzędzie administracji publicznej.

g)odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

h)posiadanie co najmniej 3 letniego pracowniczego stażu pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie geodezji:

1 Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości.

2. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

3. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości.

4. Współdziałanie w Wydziałem Geodezji, Kartografi i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W zakresie gospodarki gruntami:

1. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.

2. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa.

3. Prowadzenie spraw sprzedaży, dzierżawy i wieczystej dzierżawy mienia gminnego.

4. Zapewnienie w miarę potrzeby wyceny nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych.

W zakresie planowania przestrzennego:

1. Przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie danych i materiałów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Współpraca z projektantami w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3 .Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacji materiałów z tym związanych.

4. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania.

5. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.


W zakresie zdrowia i oświaty.

1.Prowadzenie spraw wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego jednostki oświatowe.
 
2.Przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

3.Kontrola prawidłowości sporządzanych projektów organizacyjnych szkół.

4.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem postepowania egzaminacyjnego dotyczacego ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5.Prowadzenie spraw z zakresu informacji oświatowej.

6.Prowadzenie dokumentacji spełnienia obowiązku szkolnego

7.Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie spraw oświatowych i zdrowia.
 
 
W zakresie innych spraw:

1. Realizowanie zadań z zakresu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników-realizowanie obowiązku sporządzania umów dzierżawy gospodarstw rolnych zawieranych w celu uzyskania świadczeń z KRUS, prowadzenie rejestru zawartych umów oraz zgłaszanie tych umów do ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo.

2.Szczegółowy zakres zadań i obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku zostanie określony zgodnie z wymaganym wewnętrznym podziałem pracy w w/w. komórce organizacyjnej i w oparciu o opis stanowiska pracy.

3.Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania różnego rodzaju funduszy zewętrznych,w tym funduszy unijnych.

4. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, nr tel. kontaktowego)

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z orginałem.

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

6. Kserokopie dokumentów(poświadczone przez kandydata za zgodność z orginałem) potwierdzające posiadanie wykształcenia i kwalifikacji.


5.Warunki pracy:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego.

2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

3. Praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu w godz. 7.30 – 15.30.

4. Miejsce pracy: Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2

5. W miarę potrzeby wymagana praca w terenie.
 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 pok nr. 8 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko referent ds. ewidencji gruntów" (w terminie do 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej) tj.19 stycznia 2015 roku do godz.15:00.

 2.Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 3.Kandydacji spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu  zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy  kwalifikacyjnej.

 4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 42 7191-291 wew .25 lub  42 7191-354

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2.

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

8. Inne informacje:

 1.Dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r .o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r. nr 101. poz 926 oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn.zm).

 2. Dokumenty wybranego kandydata w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Głowno zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w pok. nr. 12 przez okres 4 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.

Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Krystyna Rutkowska
data udostępnienia: 2015-01-05 14:29:44
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-01-05 14:29:44 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Oświadczenie
 Kwestionariusz osobowy dla ubiegajacych się o zatrudnienie
 Zarządzenie nr 1/2015
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129